หน้าหลัก arrow เกี่ยวกับบริษัท
Select Language
EnglishThai
หน้าหลัก
เกี่ยวกับบริษัท
ประเภทบริการ
ข้อมูลนักลงทุน
การกำกับดูแลกิจการ
โปรโมชั่น
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา
เว็บเมลล์

เกี่ยวกับบริษัท พิมพ์

ประวัติบริษัท

     บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ในรูปแบบการซื้อลดหนี้ที่ได้โอนสิทธิแล้ว และเป็นหนี้การค้าปกติ (แฟคตอริ่ง) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 408/68 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
      บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินธุรกิจรับซื้อสิทธิเรียกร้อง(แฟคตอริ่ง)แห่งแรก ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2528 โดยการร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท จี เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนครั้งแรก 20 ล้านบาท
 23 กรกฏาคม 2530
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาทเป็น 40 ล้านบาท
10 กุมภาพันธ์ 2531
เป็นบริษัทฯรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 กรกฎาคม 2534
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาทเป็น 120 ล้านบาท 
29 ธันวาคม 2536
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
23 มิถุนายน 2537
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากราคาหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท 
5 กันยายน 2537  
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท พร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 6 ล้านหน่วย เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 230,488,240 บาท เป็นหุ้นสามัญ 23,048,824 หุ้น
13 กันยายน 2543
ลดทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 284,352,440 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 284,352,440 บาท เป็น 745,328,920 บาท
31 ธันวาคม 2545
มีทุนจดทะเบียน 745,328,920บาท โดยแบ่งออกเป็น
  - หุ้นสามัญ 73,654,807 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 68,268,387 หุ้น
  - หุ้นบุริมสิทธิ 878,085 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 6,766 หุ้น  (ชนิดไม่สะสม / รับเงินปันผล)
30 กรกฎาคม 2546
ลดทุนจดทะเบียนจาก 745,328,920 บาท เป็น 682,751,530 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 682,751,530 เป็น 1,774,127,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,091,375,770 บาท
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
-        15,000,000 หุ้นเสนอขายให้แก่บริษัทในเครือเปาโลเมดิค
-        35,000,000 หุ้นเสนอให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย
-        59,137,577 หุ้นเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ภายหลังดำเนินการขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท
28 เมษายน 2547
ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,774,127,300 บาท เป็น 1,182,751,530 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,182,751,530 บาท เป็น 2,206,228,790 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,347,726 หุ้น
-        44,800,000 หุ้นเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บง.โกลบอลไทย จำกัด ในราคาหุ้นละ 12.25 บาท ในอัตราส่วน 6.8923 หุ้นใหม่ต่อ 1 หุ้นของบง.โกลบอลไทย จำกัด
-        57,547,726 หุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
27 เมษายน 2548
-        ลดทุนจดทะเบียนจาก 2,206,228,790 บาทเป็น 1,182,751,530 บาท
-        เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม โดยการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,182,751,530 บาท เป็น 591,375,765 บาท
-        เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากราคาหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยการ split หุ้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
-        เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 591,375,765 บาทเป็น 916,563,647 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 325,187,882 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้
ก.       หุ้นสามัญจำนวน 295,687,882 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาหน่วยละ 0.20 บาท
ข.       หุ้นสามัญจำนวน 29,500,000 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน
25 สิงหาคม 2554-    ลดทุนจดทะเบียนจาก 916,563,647 บาท เป็น 591,422,617 บาท 
-    เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 591,422,617 บาท เป็น 1,774,267,851 บาท โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
-    ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,541,400,252 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,541,400,232 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 20 หุ้น
14 สิงหาคม 2556-    ลดทุนจดทะเีบียนจาก 1,774,267,851 บาท เป็น1,541,400,252 บาท

-    เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,541,400,252 บาท เป็น 2,312,100,378 บาท โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ให้แก่ผู้ืถือหุ้นเดิม

 -   ทุนจดทะเีบียนชำระแล้ว 2,312,100,378 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,312,100,358 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 20 หุ้น

 

Search

News Flash

คลิ๊กเพื่อซ่อนแถบ